1: Algemene punten

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen tussen Podox B.V., gevestigd te Driebergen, Nederland, hierna te noemen ‘Podox’, en haar kopers of opdrachtgevers, hierna te noemen ‘de Koper’ of ‘Koper’. , die zijn ontstaan ​​als gevolg van een overeenkomst of de wet. Orthostand is een handelsnaam van Podox B.V.

1.2 Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen die in strijd zijn met deze voorwaarden binden Podox slechts indien en voor zover deze door Podox uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard.

1.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd blijkt te zijn met een wettelijk voorschrift, zal deze bepaling zodanig worden gelezen dat de inconsistentie wordt opgeheven. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft deze bepaling buiten toepassing, terwijl de overige bepalingen van toepassing blijven.

1.4 Podox wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand. Onder het begrip ‘zaken’ in deze voorwaarden wordt tevens verstaan ​​het leveren van diensten als projectondersteuning, montage, programmering en onderhoud. Met de term ‘Koper’ wordt tevens de opdrachtgever bedoeld.

1.5 Podox is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te herzien en/of te wijzigen. Koper wordt hierover tijdig per e-mail geïnformeerd.

2: Offer en acceptatie

2.1 Alle offertes en aanbiedingen door of namens Podox gedaan – ook indien gedaan door een vertegenwoordiger en ongeacht of deze partij daartoe bevoegd was – voor de levering van zaken of het verrichten van diensten, hoe ook genaamd, zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment ingetrokken.

2.2 Een bestelling dient via de webshop van Podox te worden geplaatst. Om gebruik te kunnen maken van de webshop heeft de Koper een klantreferentie nodig. Bij registratie als gebruiker op de webshop krijgt de Koper een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. De bestelling wordt direct in het systeem van Podox ingevoerd en door Podox gecontroleerd. Er volgt automatisch een orderbevestiging. In de periode dat Podox geen functionerende webshop heeft, worden bestellingen per e-mail geplaatst.

2.3 Alle offertes en aanbiedingen zijn 30 dagen geldig. Indien de aanbieding/offerte niet binnen deze termijn wordt aanvaard, vervalt de aanbieding/offerte. Als de aanbiedingen/offertes na deze termijn van 30 dagen worden geaccepteerd, zijn ze mogelijk gewijzigd, inclusief maar niet beperkt tot prijswijzigingen.

2.4 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke (e-mail)bevestiging door Podox.

2.5 Indien Podox de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, is het enkele feit van iedere aanvang van de uitvoering of levering of van het verrichten van een dienst voldoende bewijs voor het bestaan ​​en de datum van de overeenkomst.

2.6 Podox is gerechtigd een aan Koper gedaan aanbod dat deze heeft aanvaard te herroepen, mits Podox dit uiterlijk twee werkdagen na aanvaarding doet, indien Podox de overeenkomst om haar moverende redenen niet wil aangaan.

2.7 Wijzigingen in de bestelling die de schuld van de Koper zijn, kunnen gevolgen hebben voor de bestelling. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de Koper. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk nadat zij bekend worden aan Podox te worden gemeld. Indien wijzigingen te laat aan Podox worden gemeld, behoudt Podox zich het recht voor de wijzigingen bij het uitvoeren van de opdracht buiten beschouwing te laten.

3: Prijs en levering

3.1 Alle in de Algemene prijslijst genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen, exclusief BTW en exclusief de kosten van verzending, montage, transport en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Servicekosten en aanmeldkosten worden vermeld als netto prijzen exclusief BTW. Podox behoudt zich het recht voor om de prijslijst ieder kwartaal indien nodig te wijzigen. Na wijziging komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen, met uitzondering van de reeds lopende bestellingen.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, levert Podox de artikelen EXW (‘ex works’). De levering van zaken door Podox aan Koper vindt plaats op het moment dat de gekochte zaken ter beschikking van Koper worden gesteld.

3.3 Podox levert de orthopedische lift in onderdelen met een handleiding voor de montage om efficiënte verzendingen te maken. Voor montage is al een extra korting van 3% verwerkt in de totale korting op de verkoopprijs die aan importeurs wordt toegekend.

3.4 Bestellingen worden alleen verzendklaar gemaakt als de orderbedragen en de op dat moment openstaande facturen de individuele kredietlimiet of de krediettermijn niet overschrijden. Deze limieten worden ingesteld op basis van kredietinformatie en betalingsgeschiedenis uit het verleden.

3.5 Plaats van levering is de plaats vermeld in de orderbevestiging. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien dit vooraf met Podox is besproken en schriftelijk is bevestigd.

3.6 Indien Podox het transport verzorgt, zijn de kosten van transport en het risico vanaf het laden voor rekening van Koper.

3.7 Podox is te allen tijde gerechtigd een deelbare bestelling in twee of meer leveringen te leveren en deze deelleveringen direct in rekening te brengen.

3.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn verkochte zaken vanaf het moment van levering voor risico van de Koper, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 inzake eigendomsvoorbehoud.

3.9 Overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn zal Podox in overleg treden met Koper.

3.10 De Koper is verplicht de gekochte zaken af ​​te nemen zodra deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel zodra deze volgens afspraak bij hem worden afgeleverd.

3.11 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die nodig zijn voor de levering, dan zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Koper, die alle bijkomende kosten, waaronder in alle gevallen opslagkosten, verschuldigd is.

3.12 Podox zal geleverde artikelen in beginsel nooit terugnemen; Indien Podox om welke reden dan ook uitdrukkelijk toestemming geeft aan de Koper om een ​​artikel te retourneren, dan zal dit artikel in alle gevallen voor risico van de Koper worden vervoerd, waarbij het laden, transport, opslag en eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Koper zijn.

4: Klachten

4.1 De Koper dient onverwijld na de levering de door hem gekochte zaak te (doen) onderzoeken op hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere kwaliteiten en eventuele afwijkingen binnen 15 dagen schriftelijk (per e-mail) aan Podox te melden. acht dagen na levering, dan wel uiterlijk acht dagen nadat eventuele verschillen redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke (per e-mail) bevestiging. Kleine afwijkingen in kleur, structuur van het materiaal of uiteindelijke afwerking zijn geen grond voor het indienen van een klacht.

4.2 In alle gevallen zal de beoordeling of de zaak voldoet aan hetgeen ervoor is overeengekomen, plaatsvinden aan de hand van de staat waarin deze zich bevindt op het moment van levering.

4.3 De Koper zal de zaken waarover hij heeft gereclameerd, ongebruikt op een daarvoor geschikte plaats ter beschikking van Podox houden, die tevens onverwijld toegang krijgt tot de locatie(s) waar de zaken zich bevinden. Het is Koper niet toegestaan ​​deze zaken zonder toestemming van Podox terug te sturen. Mocht dit toch gebeuren, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de Koper.

4.4 Indien Koper niet binnen de in artikel 4.1 gestelde termijn een klacht heeft ingediend, de klacht niet schriftelijk heeft bevestigd of niet heeft voldaan aan het bepaalde in het vorige lid, wordt Koper geacht het geleverde te hebben aanvaard. item(s) als in alle opzichten gezond en aan alle rechten om in dit verband een claim te kunnen indienen, loopt een einde.

4.5 Bij het afhalen van goederen is het niet meer mogelijk om na het laden een klacht in te dienen. Daarom moeten de goederen ter plaatse worden gecontroleerd voordat ze worden opgehaald. Goederen die niet volgens afspraak worden opgehaald, worden via de normale route verzonden.

4.6 Podox kan alleen retourzendingen accepteren als deze voorzien zijn van een door Podox uitgegeven creditordernummer dat gebaseerd is op de originele factuur en goed verpakt zijn.

4.7 Podox moet de goederen uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van retourzending hebben ontvangen. Indien de goederen niet verpakt zijn, behoudt Podox zich het recht voor om extra kredieten en/of verpakkingskosten in rekening te brengen.

4.8 Alle rechten om te reclameren vervallen op het moment dat (een deel van) de geleverde zaken in gebruik is genomen.

5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de door Podox aan Koper verkochte en aan hem geleverde zaken gaat pas op Koper over (en dan zodra) Koper al zijn verplichtingen jegens Podox volledig is nagekomen.

5.2 Tot de in artikel 6.1 genoemde verplichtingen worden mede gerekend alle vergoedingen, inclusief rente, boetes en kosten, die Koper aan Podox verschuldigd is of zal worden wegens het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van deze verplichtingen door Koper. 

5.3 De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, tegen ontploffings- of waterschade en tegen diefstal, al zijn aanspraken op verzekeraars aan Podox te verpanden en de betreffende verzekering aan Podox ter hand te stellen. ter inzage van laatstgenoemde.

5.4 De zaken die Podox onder eigendomsvoorbehoud levert, mogen door Koper uitsluitend in het kader van een normale uitoefening van een bedrijf worden doorverkocht, in welk geval Koper op zijn beurt gehouden is deze zaken onder het eigendomsvoorbehoud te leveren.

5.5 Het is Koper niet toegestaan ​​de zaken die Podox onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd te verpanden of daar enig ander recht op te vestigen.

5.6 Indien de Koper zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 6.3 en/of artikel 6.4 niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, is Podox gerechtigd de geleverde zaken bij de Koper weg te halen of bij derden weg te halen. die de zaak voor Koper onder zich houdt of voor deze verhuizing zorgdraagt, aan welke verhuizing Koper verplicht is zijn volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan hij ten gunste van Podox een boete verbeurt van 10% (tien procent) van het bedrag dat hij verschuldigd is voor elke dag dat hij blijft falen. Het door Koper verschuldigde bedrag blijft volledig opeisbaar.

6: Betrouwbaarheid

6.1 Podox is nimmer aansprakelijk voor een gebrek aan een geleverd artikel dat het gevolg is van een gebrek in een door een derde aan Podox geleverd product.

6.2 Indien Podox aansprakelijk is voor een gebrek dat ontstaat tijdens enige handeling die Podox heeft verricht of die aan Podox kan worden toegerekend, zonder dat de in artikel 7.1 genoemde omstandigheid van toepassing is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de op grond van artikel 7.1 gedane uitkering. de verzekering van Podox, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt; Indien de verzekering geen uitkering doet of de schade niet onder de dekking van de verzekering valt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag van de betreffende levering of verrichte dienst, maar in ieder geval tot een maximumbedrag van € 2.500,- ( tweeduizendvijfhonderd euro).

6.3 Bij gebreken aan de door Podox geleverde zaken of verrichte diensten dient de Koper uiterlijk acht dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren bij Podox te reclameren.

6.4 Iedere vordering tot schadevergoeding voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van Podox voor gebreken in geleverde zaken of verrichte diensten verjaart één jaar na de datum van levering.

6.5 De aansprakelijkheid van Podox voor schade die het gevolg is van handelen, fouten of nalatigheden van personen (waaronder partijen) die niet bij Podox in dienst zijn maar van wie Podox gebruik maakt, is beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2.

6.6 Indien een persoon als bedoeld in artikel 7.5 wordt aangesproken terzake van schade die door hem is veroorzaakt bij de uitvoering van een taak voor Podox, dan heeft hij het recht zich ten aanzien van de door Podox bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid te beroepen. medecontractant.

6.7 Podox kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of gebreken aan geleverde zaken of verrichte diensten, ontstaan ​​als gevolg van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.8 Podox kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de Koper geleden gevolgschade.


7: Annulering en beëindiging​

7.1 De bevoegdheid van Koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens een tekortkoming van Podox is uitgesloten.

7.2 Een overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden indien en zodra de Koper zonder goede grond heeft geweigerd de verkochte zaken in ontvangst te nemen, een en ander onverminderd het recht van Podox op de waarde ervan en op schadevergoeding. Podox heeft eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verzocht om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In dit geval is Podox aan Koper geen enkele schadevergoeding verschuldigd. De eventueel door de Koper aan Podox betaalde bedragen blijven echter verschuldigd.

7.3 Annulering van een bestelling (d.w.z. voordat deze wordt geleverd) door de Koper is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de Koper een bestelling desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– Specials met specifieke aanpassingen kunnen niet worden geannuleerd, anders worden ze 100% doorbelast;

– De Koper is binnen 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging 20% ​​van het netto factuurbedrag aan annuleringskosten (met een minimum van € 150,-) verschuldigd;

– 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging is Koper 35% van het netto factuurbedrag als annuleringskosten (met een minimumbedrag van € 250,-) verschuldigd. Podox heeft destijds de gehele bestelling bij haar leveranciers geplaatst;

– Indien de leverdatum wordt uitgesteld, worden handelings- en opslagkosten in rekening gebracht.

7.4 Retourzendingen en creditering worden uitsluitend geaccepteerd indien Podox vooraf heeft verklaard akkoord te gaan met de retourzending en indien de retourzending franco geschiedt. Bij creditering worden kosten ter hoogte van 35% van het netto factuurbedrag in rekening gebracht (met een minimum van € 250,-). Dit betreft slechts een bijdrage in de werkelijke kosten en is bestemd voor de kosten van administratie, logistiek en onderzoek. 

8: Compensation

8.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming, is Koper verplicht Podox alle bijkomende schade te vergoeden die laatstgenoemde ter zake van de tekortkoming van Koper heeft geleden.

8.2 De schade als bedoeld in artikel 9.1 omvat in ieder geval:

-een rente ter hoogte van 1% per maand over het onbetaalde deel van de vorderingen, vanaf de dag dat het verzuim van Koper intreedt tot de dag waarop volledige betaling heeft plaatsgevonden;

-alle kosten van incasso na ingebrekestelling, daaronder begrepen de kosten van het retourneren van wissels, kwitanties, protesten, alsmede voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die naar het redelijk oordeel van Podox noodzakelijk zijn, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand die vastgelegd in de Wet regeling buitengerechtelijke incassokosten.

9: Garantie Orthostand One

9.1 Er geldt een beperkte garantie van zesendertig (36) maanden op de Orthostand One met de volgende uitsluitingen: Het platform, de actuatoren, de bedieningskast en de kabels hebben een garantie van vierentwintig (24) maanden.

9.2 De garantie gaat in op de factuurdatum van de orthopedische lift aan de Koper bij de Importeur, of bij de Fabrikant in landen waar geen aangewezen importeur is. Koper dient zich daarom binnen drie maanden na factuurdatum van de orthopedische lift te registreren voor het recht op garantie door middel van de QR-code of NFC-sticker op het apparaat of op de website https://www.orthostand.com/connect.

Bij deze actie hoort ook een e-mail met de originele aankoopfactuur en het serienummer naar connect@orthostand.com. Deze informatie kan ook per e-mail worden verzonden naar connect@orthostand.com. Dit is nodig om de garantie te valideren en de ingangsdatum ervan is de factuurdatum. Zonder tijdige voorafgaande registratie kan de garantieclaim niet worden gehonoreerd.

9.3Fabrikant zal beoordelen of de garantieclaim terecht is.

9.4 Producten die door een fabricagefout tijdens de garantieperiode defect raken, worden gerepareerd door de partij die het product heeft geïmporteerd. De Fabrikant zal, naar eigen keuze en op kosten, defecte Onderdelen vervangen door ze binnen een redelijke termijn te vervangen, zodat ze samen met een volgende bestelling worden verzonden, op voorwaarde dat de Koper de Importeur zonder onnodige vertraging op de hoogte stelt van de garantieclaim nadat hij deze heeft ontdekt en binnen de gestelde termijn. garantieperiode.

9.5 De garantie dekt geen defecten die optreden tijdens of die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: (i) normale slijtage, (ii) ongeval of andere externe oorzaak, (iii) onjuiste opslag, installatie, service, onderhoud of gebruik, of (iv) reparaties of wijzigingen die niet door de Producent zijn goedgekeurd. De fabrikant aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor apparaten of mechanismen die door derden of dienstverleners aan de orthopedische lift zijn gekoppeld.

9.6 Indien de garantieaanspraak onterecht blijkt, worden voorrijkosten en de werkelijke arbeidskosten en nacalculatie van onderdelen per gebeurtenis in rekening gebracht.

9.7 Indien de garantieaanspraak onterecht blijkt, worden voorrijkosten en de werkelijke arbeidskosten en nacalculatie van onderdelen per gebeurtenis in rekening gebracht. 

9.8 De beschreven rechtsmiddelen zijn de exclusieve rechtsmiddelen waarover de importeur beschikt bij gebreken aan producten of reserveonderdelen.

10: Overmacht

10.1 Tot de tekortkomingen die ertoe leiden dat Podox haar verplichtingen niet kan nakomen, maar die niet aan Podox kunnen worden toegerekend en die, anders dan uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, niet tot schadevergoeding aan de Koper kunnen leiden, zijn onder meer:

›Iedere tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of oorlogsomstandigheden, opstand of ernstige ongeregeldheden.

›Een tekortkoming als gevolg van:

-Een vertraging in de levering van een (al) gereed product als gevolg van onvoorziene weersomstandigheden;

-Computerstoringen;

-Een vertraging in de levering van een product als gevolg van een gewijzigde of andere planning of andere tekortkoming aan de zijde van één van de scheepseigenaren of leveranciers van Podox;

-ziekte van personen zodanig dat behoorlijke en/of tijdige nakoming redelijkerwijs onmogelijk moet worden geacht;

-staking, werkonderbreking, werkhinder of soortgelijke handelingen in of rond het bedrijf van Podox, haar leverancier of van derden van wier diensten zij gebruik maakt;

-verlies/schade aan bedrijfsmiddelen veroorzaakt door brand, storm of van buitenaf komende onvoorziene oorzaken;

-elke maatregel van een nationale of internationale autoriteit.

10.2 Indien Podox na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden van mening is dat de kredietwaardigheid van Koper onvoldoende is of dat zijn betalingen niet voor of na de geldende betalingstermijn zullen plaatsvinden, dan is Podox gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingstermijnen, van de Koper onmiddellijke betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, dan wel het stellen van zekerheid voor het verschuldigde bedrag, onder opschorting van zijn leveringsplicht.

11: Betaling

11.1 Alle betalingen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur. Podox is te allen tijde gerechtigd contante betaling en vooruitbetaling te verlangen. Indien de Koper geen zetel of woonplaats in Nederland heeft, dient de betaling vooraf en dus vóór het gereedmaken van de levering te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

11.2 Bij bestellingen met een omvang groter dan € 10.000,00 netto (inclusief BTW) geldt de volgende betalingsregeling, tenzij schriftelijk andere afspraken zijn overeengekomen:

– Betaling bij orderbevestiging: 70%;

– Het resterende bedrag uiterlijk 30 dagen na levering van de goederen.

Bovenstaande percentages zijn berekend op basis van de initiële orderbevestiging. Eventuele wijzigingen in de bestelling worden in het resterende bedrag doorberekend.

11.3 In geval van liquidatie, faillissement of aanvraag van surséance van betaling van de Koper zijn zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

11.4 Na het verstrijken van de in artikel 12.1 genoemde termijn is Koper in verzuim en vanaf dat moment rente verschuldigd conform het bepaalde in artikel 9.2.

11.5 Bij niet tijdige betaling is Podox ter zake van deze overeenkomst bevoegd de levering van overige zaken op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk te ontbinden en volledige schadevergoeding van de Koper te eisen.

11.6 Iedere door Koper gedane betaling, ongeacht het bedrag ervan of de instructies van Koper, wordt in alle gevallen geacht te zijn gedaan in de eerste plaats ter vermindering van de op enig moment verschuldigde rente en incassokosten, en vervolgens op de langst openstaande vordering van Koper. Podox, tenzij Podox uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.

11.7 Terzake van de door Podox geleverde zaak kunnen ter zake van de door Podox geleverde zaken nimmer ter voldoening van een verplichting aan een vertegenwoordiger van Podox worden betaald.

11.8 Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, die verschuldigd zijn ter zake van de betaling van zaken, hoe dan ook ondernomen, of die verband houden met de daartoe bestemde overdracht van gelden, komen voor rekening van de Koper.

12: Intellectual property

12.1 De koper erkent Podox onvoorwaardelijk als de enige ontwikkelaar van de orthopedische lift genaamd Orthostand One of Podox 100 en dat Podox alle rechten, titels en belangen in en op alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten belichaamd in de orthopedische lift bezit en zal behouden, inclusief de huidige ontwerpen, modellen, patenten, handelsmerken, geregistreerde en niet-geregistreerde knowhow, inclusief toekomstige ontwikkelingen (ongeacht de feitelijke “auctor intellectualis”), met betrekking tot het Apparaat, wat combinaties van de kenmerken impliceert: Geïntegreerde stoel op een gemotoriseerd in hoogte verstelbaar horizontaal platform. Alle door Koper aangebrachte wijzigingen en verbeteringen aan het Apparaat worden automatisch onderdeel van de IE en knowhow van Podox.

13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1 Op alle overeenkomsten die Podox aangaat, alsmede de totstandkoming, uitvoering en interpretatie ervan, alsmede de handelingen die Podox verricht, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de in het vorige lid bedoelde overeenkomsten en uit handelingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, ook al acht slechts één der partijen het geschil in kwestie als een geschil aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel te Amsterdam. , Nederland, waarbij Engels de taal van dergelijke procedures is.